Podmínky zapůjčení


1.Nájemcem může být pouze osoba starší 18-ti let.

2.Nájemce musí mít trvalé bydliště v ČR

3.Nájemce je povinen předložit pronajímateli občanský průkaz 
a další doklad (např. řidičský průkaz, pas).

4.Nájemce je povinen složit vratnou kauci + nájemné před převzetím předmětu nájmu.

5.Termín pronájmu je nutné vždy telefonicky, e-mailem, případně osobně domluvit.

6.Nájemné je účtováno dle platného sazebníku a dle podmínek smlouvy o nájmu.

7.Stav vybavení bude ověřen jak při jeho předání, tak i zpětném převzetí.


 

Smlouva o nájmu věcí movitých

uzavřena dle § 2201  zákona 89/2012 OZ.

 

Pronajímatel:  Jarmila Šlosárková –Malá Babetka

Adresa:             Jugoslávská 37, 700 30 Ostrava-Zabřeh

Bankovní spojení:Komerční banka

č.účtu: 670100-2213290397/6210

Telefon: 606 240540

e-mail: malababetka@seznam.cz

a

Nájemce:

Adresa:

Číslo OP

Telefon:                                                                      e-mail:

 

uzavírají

Smlouvu o nájmu věcí movitých

I. Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je závazek pronajímatele umožnit nájemci užívat dále specifikované věci a na druhé straně závazek nájemce uhradit nájemné, případné služby a kauci ve sjednané výši.
 2. Pronajímatel na základě této smlouvy pronajímá níže uvedené movité věci:

Ev. č. zboží

Název boží

Půjčeno

Půjčovné

Vratná kauce

od

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

3.  Nájemce potvrzuje, že byl podrobně seznámen s podmínkami nájmu, dobře si pronajímanou věc prohlédl a vyzkoušel a tímto  do svého nájmu přijímá.

 

II. Doba trvání a skončení nájmu

 1. Doba pronájmu je sjednána na dobu určitou a je uvedena v předmětu smlouvy.
 2. Prodloužení smlouvy o zapůjčení je možné po vzájemné dohodě písemně a po uhrazení částky nájemného na další smluvené období.
 3. Nájemní vztah zaniká dnem a hodinou uvedenou v této smlouvě potažmo výpovědí ze strany pronajímatele.
 4. Pronajímatel může od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností, pokud zjistí, že nájemce užívá pronajímané zboží v rozporu s platnými právními předpisy či provede podstatné úpravy pronajímaného zboží bez předchozího souhlasu pronajímatele. Tímto není dotčeno právo vlastníka na náhradu škody.
 5. Nájemce je povinen vrátit pronajímané zboží v poslední den trvání nájemního vztahu v provozovně pronajímatele, nebo v místě, které bude mezi nájemcem a pronajímatelem odsouhlašené.

III. Platební podmínky

 1. Nájemné za zboží je sjednáno dle platného sazebníku pronajímatele a je splatné předem na celou dobu zapůjčení.
 2. Nájemce je povinen pronajímateli poskytnout kauci za pronajímané zboží dle platného sazebníku pronajímatele. Kauce bude nájemci vrácena v plné výši v případě dodržení podmínek této smlouvy, tzn. v případě řádného a včasného vrácení pronajímané věci.
 3. Řádným vracením se rozumí vracení pronajímaného zboží ve stavu, v jakém  jej nájemce převzal, čisté a nepoškozené a zároveň na dohodnutém místě.
 4. Vrátí-li nájemce zapůjčené zboží opožděně, zavazuje se uhradit penále z prodlení ve výši 100% k denní sazbě nájmu.
 5. Bude-li zapůjčené zboží vráceno znečištěné, má pronajímatel právo účtovat za vyčištění poplatek ve výši 200,- Kč.

IV. Povinnosti nájemce

 1. Nájemce odpovídá za zapůjčené zboží, je povinen o ně pečovat tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo zničení, udržovat je v čistotě a zacházet s nimi podle návodu nebo dle instrukcí.
 2. Nájemce je povinen provádět na vlastní náklady běžnou údržbu doporučenou výrobcem (čištění, mazání apod.).
 3. Nájemce nesmí provádět žádné technické či jiné úpravy bez souhlasu pronajímatele.
 4. Nájemce nesmí ponechat pronajatou věc užívat, případně pronajímat třetím osobám.
 5. Veškeré zapůjčené pomůcky si nájemce půjčuje na své vlastní riziko. Pronajímatel tudíž nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného zboží
 6. Nájemce bere na vědomí, že pronajímané zboží není pojištěno pro případ poškození či odcizení. V případě poškození je proto povinen bez zbytečného odkladu nahradit pronajímateli jakoukoli škodu vzniklou na pronajímaném zboží, kterou způsobil. V případě odcizení nebo nevrácení pronajímaného zboží se nájemce zavazuje bez zbytečného odkladu nahradit pronajímateli hodnotu věci v plné výši.
 7. Dojde-li v průběhu zapůjčení pomůcky k poruše nebo jejímu poškození, hradí nájemce náklady na opravu v plné výši.

V. Ostatní ujednání

 1. Jakékoliv změny či dodatky této smlouvy je možno provádět pouze dodatky v písemné formě se souhlasem obou smluvních stran. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a prohlašují, že byla sepsána podle jejich vážné a svobodné vůle, což na znamení svého souhlasu stvrzují svými vlastnoručními  podpisy.
 2. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran Občanským zákoníkem.
 3. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
 4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.
 5. Všechny osobní údaje budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

V Ostravě dne ………

 

 

…………………………………….                                  ……………………………………..

pronajímatel                                                                         nájemce

 

 

 

Reklama: NajduZboží.cz 2011 © PiDi Soft |   Mapa stránek  |   Odkazy